HMS målsettning SE

Inledning

En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Etm4u för att kunna utveckla och vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöarbetet ska främja en bra arbetsmiljö och god hälsa där det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Etm4:u skall ha ett aktivt arbetsmiljöarbete där fokus ligger på att hälsofrämjande och förebyggande insatser.

 

Riktlinjer

Målet för HMS-arbetet är att arbetsförhållandena för både anställda och studerande ska vara anpassade efter människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt och socialt hänseende och ska förhindra ohälsa, skada och utslagning från arbetet samt minimera vår negativa miljöpåverkan.

Organisation och fördelning av ansvar

Det överordnade ansvaret för HMS-arbetet ligger hos ledningen för Etm4u. Samtidig har varje anställd sitt individuella ansvar för HMS i verksamheten. Alle anställda i Etm4u är ansvariga för att hålla sig uppdaterade på den senast reviderade HMS-dokumentionen som omfattar ens eget arbetsområde.

 

Avvikelser/ Felhantering

Det är viktigt att det tydligt framkommer hur oönsakde händelser, olyckstillbud och andra krtiska förhållanden hanteras. Avvikelser rapporteras till närmaste chef eller skyddsombud. Fel rättas och förebyggs för framtiden. Förslag till färbättningar utarbetas.

 

Revision

Verksamhetens HMS-arbete revideras en gång per år. Chefer och skyddsombud måste göra en grundlig genomgång för att undersöka om:

  • HMS-målen kan nås
  • HMS-kraven uppfylls
  • HMS-arbetet genomförs som planerat
  • HMS- handboken och HMS-rutinerna har behov av uppdatering och förbättring

Resultatet av revisionen rapporteras till styrelsen, ledningsgrupp och medarbetare. Därefter måste det utarbetas en plan för det framtida arbetet med justering av rutiner och uppdatering av handboken.