HMS-mål for Etm4u

Helse miljø og sikkerhet- målsetting

Innledning

Etm4u sitt mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet for egne ansatte og omgivelsene slik at det ikke forekommer ulykker, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi skal verne om miljø og helse, og innfri de målsettinger og krav som stilles i «Forskrift for internkontroll».

All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte.

Prinsipper  

Etm4u sin politikk for HMS er utarbeidet som et grunnlag for det HMS arbeidet som skal foregå i bedriften. HMS politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte. HMS politikken uttrykker betydningen av helse, miljø og sikkerhet i bedriftens daglige virke, og er en forpliktelse som bedriftens ledelse og ansatte må leve opp til i det daglige arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd og selskapet har som mål å tilfredsstille de krav samfunnet stiller til oss på en sikker og miljømessig måte.

Ledelsen og alle ansatte skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

Organisasjon og fordeling av ansvar

Det overordnede ansvar for HMS-arbeidet ligger på ledelsen i Etm4u. Samtidig har hver enkelt ansatt sitt individuelle ansvar for HMS i bedriften. Alle ansatte i Etm4u er ansvarlig for å holde seg oppdatert på den sist reviderte HMS-dokumentasjon som gjelder for ens arbeidsområde.

Avvik/ Feilhåndtering

Det er viktig at det kommer tydelig frem hvordan uønskede hendelser, nestenulykker og andre kritikkverdige forhold håndteres. Avvik rapporteres til nærmeste leder eller verneombud. Feil rettes og forebygges for fremtiden.  Forslag til tiltak utarbeides.

Revisjon

Bedriftens HMS-arbeid revideres en gang pr år. Bedriftens leder og verneombud må gjøre en grundig gjennomgang for å undersøke om:

  • HMS-målene kan nås
  • HMS-kravene oppfylles
  • HMS-arbeidet gjennomføres som planlagt
  • HMS- håndboken og HMS-rutinene har behov for oppdatering og forenkling

Resultatet av revisjonen rapporteres til styre, ledergruppe og medarbeiderne. Deretter må det utarbeides en plan for det videre arbeidet med justering av rutiner og oppdatering av håndboken.