Salgs- og Leveringsbetingelser Etm4u

STANDARD SALGSBETINGELSER FOR ETM4U AS

 

  1. Generelt:

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra ETM4U AS (selger) til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

I tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 92 som supplerer ETM4U AS salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser, mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 92, har ETM4U AS salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

 

  1. Priser:

Prisene er veiledende nettopriser eksklusive merverdiavgift, fritt levert Transportør. Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel, da disse ofte er avhengige av valutakurser og internasjonale råvarepriser osv.

 

  1. Tilbud:

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når ETM4U’s ordrebekreftelse foreligger.

Tilbud er gyldig 30 dager hvor ikke annet er avtalt. Ved pakketilbud gjelder ikke prisene dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet.

 

  1. Levering:

Normalt fra lager. For varer som ikke er lagervare er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

 

  1. Forsendelse, emballasje:

Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko (EXW Ex Works i.h.t Incoterms, 2010). Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss i hvert enkelt tilfelle. Vanlig papiremballasje er inkludert i prisen.  Ved behov for spesialemballasje beregnes dette til selvkost.

 

  1. Reklamasjoner:

Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 8 dager etter at varen er mottatt.

 

7.  Retur:

All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasjen, vedlagt fakturakopi eller pakkseddel og merket med vår kontaktperson, krediteres til full pris hvis returen skyldes Selger. Hvis ønske om retur av varer skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være skriftlig bekreftet av ETM4U AS. Ved slik retur avtales kredittbeløp i hvert enkelt tilfelle.

Selger er ikke forpliktet til å akseptere slik retur.

 

8.  Garanti:

Selger garanterer leverte varer i den utstrekning våre underleverandørers garantibestemmelser dekker de leverte varers mangler, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir. Vårt ansvar er begrenset til at vi sørger for reparasjon eller erstatning av leverte varer. Garantireparasjoner utføres gratis når varen returneres vårt lager fraktfritt.

Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

 

9. Ansvar:

Selger leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi oss rimelig tid til å oppfylle leveringen. Vi tar ikke ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader. Selgers samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.) er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

 

10. Annullasjon av bestilling:

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten etter skriftlig samtykke fra oss.

 

11. Betaling:

Netto pr. 15 dager fra fakturadato for kunder med konto hvis ikke annen kredittid er avtalt. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter og purregebyr automatisk bli belastet ihht. Forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100)

Ved betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å si opp kredittavtalen for alt mellomværende med øyeblikkelig virkning.

 

12. Salgspant:

Leverte varer forblir Selgers eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven

 

13. Ansvarsbegrensning

Selger kan ikke holdes ansvarlig for ethvert indirekte tap som for eksempel produksjonstap eller inntektstap som påføres kunden eller tredjepart eller for skade av noen art på person, eiendom eller gods hos kunden eller tredjepart uansett årsak, som skyldes mangelfull levering eller mangelfull utførelse av øvrige forpliktelser som uttrykkelig påligger selger i henhold til disse alminnelige leveringsbetingelser eller annen skriftlig overenskomst. kunden skal holde selger skadesløs og forsvare selger for ethvert krav som rettes mot selger i tilknytning til skade på person, eiendom og gods som er påført kunden, hans ansatte eller tredjepart. Enhver bistand til kjøper utover nevnte forpliktelser er å anse som rådgivende, og skal ikke under noen omstendighet kunne medføre ansvar. Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler på vår hjemmeside.

 

14. Force majeure

Leveringsforsinkelse på grunn av hendelser utenfor vår kontroll fritar oss fra alt

erstatningsansvar. Vi kan derfor ikke være ansvarlig for kjøperens eventuelle avtaler med tredjepart i spørsmål om erstatningskrav pga. forsinket eller feilaktig levering, fabrikasjonsfeil m.m. hvis vi ikke har truffet spesiell avtale om dette.

 

15. Lovvalg og lokale domstoler

Vanlige nordiske leveringsbetingelser, NL 92, kommer til anvendelse i det omfanget de ikke er fraviket ved gjeldende vanlige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser. Enhver tvist mellom Selger og kjøper avgjøres etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Selger har likevel i hvert enkelt tilfelle rett til å forlange at tvister avgjøres ved kjøpers lokale domstol eller ved voldgift i overensstemmelse med tvistemålslovens kapittel 32.